Манжілевський Олександр Дмитрович

Резюме

К.т.н., доцент кафедри галузевого машинобудування


Закінчив у 2009 році Вінницький національний технічний університет та отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю 8.05050301 "Металорізальні верстати та системи".

У 2012 році закінчив аспірантуру з відривом від виробництва у Вінницькому національному технічному університеті, результатом чого став захист кандидатської дисертації на тему: "Гідроімпульсний привод установки для віброабразивної обробки деталей складної конфігурації" та здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05. 02. 02 - "Машинознавство".

З 2011 по 2012 роки працював асистентом кафедри Металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв.

 З 2012 по 2013 роки працював на посаді старшого викладача.

 З 2013 року і до теперішнього часу обіймає посаду доцента кафедри Галузевого машинобудування. 

Основні лекційні курси дисциплін - "Деталі машин", "Проектування технологічного устаткування та верстатів", "Системи керування верстатними комплексами", та "Мікропроцесорна техніка".

За період з 2009 року по 2017 рік опубліковано особисто і в спіавторстві  більше чотирьох десятків наукових праць, з них: 9 статей в фахових наукових виданнях; 5 патентів України на корисну модель; 2 тези доповідей на науково-технічних конференціях, а також є автором 7 науково-методичних робіт, що пройшли Учену Раду ВНТУ (4 методичні вказівки, 1 монографія, 1посібник та 1 посібник з "Грифом Міністерства освіти та науки України").

Являється заступником завідувача кафедри з методичної роботи, відповідальним за організацію та проведення переддипломної практики студентів, що навчаються на кафедрі за напрямком підготовки "Бакалавр" та спеціальністю "Магістр".

Посилання на Google scholar

Посилання на репозитарій ВНТУ