Манжілевський Олександр Дмитрович

Резюме

К.т.н., доцент кафедри галузевого машинобудування


Закінчив у 2009 році Вінницький національний технічний університет та отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю 8.05050301 "Металорізальні верстати та системи".

У 2012 році закінчив аспірантуру з відривом від виробництва у Вінницькому національному технічному університеті, результатом чого став захист кандидатської дисертації на тему: "Гідроімпульсний привод установки для віброабразивної обробки деталей складної конфігурації" та здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05. 02. 02 - "Машинознавство".

З 2011 по 2013 роки працював асистентом кафедри металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв. З 2013 року і до теперішнього часу обіймає посаду старшого викладача.

Основні лекційні курси дисциплін - "Деталі машин", "Верстати -автомати та автоматичні лінії", "Системи керування верстатними комплексами", та "Мікропроцесорна техніка".

За період з 2009 року по 2013 рік опубліковано особисто і в спіавторстві  16 наукових праць, з них: 9 статей в фахових наукових виданнях; 5 патентів України на корисну модель; 2 тези доповідей на науково-технічних конференціях, а також є автором 7 науково-методичних робіт, що пройшли Учену Раду ВНТУ (4 методичні вказівки, 1 монографія, 1посібник та 1 посібник з "Грифом Міністерства освіти та науки України").

Являється заступником завідувача кафедри з методичної роботи, відповідальним за переддипломну практику студентів, що навчаються на кафедрі за напрямком "Бакалавр" та спеціальностями: "Магістр" та "Спеціаліст".

Репозитарій: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/2856/browse?value=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&type=author

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&vie..,5%26sciupd%3D1&user=GruVBtgAAAAJ